Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Znak sprawy TL.AG.2211-02/17

Warcino, dnia 7 września 2017r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5 225 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatowo-garażowego. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 45000000-7.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 3. Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2017r.

 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

 5. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy, tel. (059) 857 – 66 – 01 wew. 13.

 7. Kryterium oceny ofert jest CENA – 60%, TERMIN PŁATNOŚCI – 10%, OKRES GWARANCJI – 30%

 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 22 września 2017r. do godz. 10.00.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 22 września  2017r. o godz. 10.30.

 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2017-09-07, godz. 15:09)
Modyfikacja: Kabulski (2018-03-05, godz. 21:12)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszene o przetargu.doc39,50 kB
SIWZ.doc235,50 kB
Przedmiar robót - Wiata garażowo - magazynowa.htm34,88 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf325,87 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545296