Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

  •  Rejestry:

01. Rejestr wydanych legitymacji nauczycieli.
02. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
03. Rejestr zaświadczeń o pobieraniu nauki.
04. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły.
05. Rejestr świadectw dojrzałości.
06. Rejestr aneksów do świadectw dojrzałości.
07. Rejestr dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
08. Rejestr świadectw uzyskania kwalifikacji w zawodzie.
09. Rejestr wniosków o wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
10. Rejestr zarządzeń dyrektora.
11. Rejestry księgowe.
12. Rejestr pracowników.
13. Rejestr wypadków przy pracy.
14. Rejestr wypadków uczniów.
15. Rejestr zamówień publicznych.
16. Rejestr umów na wykonanie usług.
17. Rejestr pozostałych środków trwałych w używaniu.
18. Rejestr delegacji służbowych.
19. Rejestr pieczęci.
20. Rejestr korespondencji.
21. Protokoły Rady Pedagogicznej.

  • Ewidencje:

01. Księga uczniów.
02. Arkusze ocen uczniów.
03. Księgi druków ścisłego zarachowania.
04. Ewidencja środków żywnościowych.
05. Ewidencja opłat pocztowych.
06. Ewidencja dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
07. Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
08. Księgi inwentarzowe.
09. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: A. Grzybowska
Udostępnił: (2014-09-30, godz. 17:37)
Modyfikacja: Kabulski (2020-04-28, godz. 19:40)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 675109