Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w internacie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1870) oraz decyzji Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska DLŁ-ZET.500.7.2020.JF 1274999.4325302.3402355 z dnia
17 listopada 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 od dnia 01 listopada 2020 r. ustalam obowiązkową opłatę za pobyt w internacie ucznia, który realizuje zdalne nauczanie ze swojego miejsca zamieszkania w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydziestu złotych 00/100) miesięcznie.

§ 2

Opłata za pobyt w internacie ucznia, który realizuje naukę w trybie stacjonarnym w szkole, nie ulega zmianie i wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

§ 3

Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i prowadzenia nauczania zdalnego.

§ 4

Opłatę, o której mowa w § 1 i 2 należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia, klasa

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 listopada 2020 r.

Tomasz Kabulski
p.o. dyrektora szkoły


 

  KOMUNIKAT - 17.11.2020 r.

Wobec pojawiających się pytań w sprawie wysokości opłaty w miesiącu listopadzie informuję, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i wprowadzeniem nauczania zdalnego, wystąpiliśmy do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o zmianę wysokości stałej opłaty za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 50 zł za miesiąc listopad 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli przychyli się do wniosku i opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów. Jednocześnie proszę o uregulowanie zobowiązań z tego tytułu za poprzednie miesiące.


!!!! Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty za zakwaterowanie w internacie będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 50,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu. Należy ją wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w okresie od września do czerwca.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.


  KOMUNIKAT - 03.06.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu czerwcu 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

  KOMUNIKAT - 04.05.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu maju 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

KOMUNIKAT - 28.04.2020 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i prowadzeniem nauczania zdalnego, prawdopodobnie zmianie ulegnie stała opłata za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł za miesiąc kwiecień 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli ostatecznie opłata będzie wyższa - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów, lub (w przypadku uczniów kończących szkołę) zwrócona na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.


 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE Nr 8-2019.docx13,47 kB
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2019-09-11, godz. 08:51)
Modyfikacja: Kabulski (2020-11-20, godz. 08:03)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 712359