Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Znak sprawy TL.AG.2211-04/13

Warcino, dnia 29 lipca 2013 r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :
Budowę kompleksu garażowego wraz z pomieszczeniem technicznym na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
CPV: 45000000-7

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego. Cena SIWZ: 5,00 zł, lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych.
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu garażowego wraz z pomieszczeniem technicznym na terenie Technikum Leśnego w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
  - 45000000-7
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Termin   wykonania zamówienia: 30 października  2013r. .
 5. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.
 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01
 11. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%
 12. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 20 sierpnia  2013 r. do godz. 10.00
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 20 sierpnia 2013 r. o godz. 10.30.
 14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2013-07-29, godz. 14:44)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:39)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie o II przetargu na budowę kompleksu garażowego.pdf79,30 kBPOBIERZ (73,34 kB)
SIWZ.pdf515,47 kBPOBIERZ (483,18 kB)
załącznik nr 6.zip730,26 kB 
1_Projekt Budowlany.zip2 439,00 kB 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545281