Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Znak sprawy ZSLAG.2211-01/12

Warcino, dnia 30.01.2012r.

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

dostawę i montaż sprzętu kuchennego w kuchni internatu ZSL w Warcinie - CPV: 39711000-9

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl - link zamówień publicznych.
 2. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa gazu propan do zbiorników Zamawiającego znajdujących się na terenie ZSL w Warcinie oraz prowadzenie pełnego serwisu ww. zbiorników. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień CPV: 39711000-9
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Termin wykonania zamówienia: 21 dni licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 5. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 7. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.
 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01
 11. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
 12. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 10 lutego 2012 r. do godz. 10.00
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 10 lutego 2012r. o godz. 10.30.
 14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

 

__________________________________________________________________________________________

W związku z błędami zamieszczonymi w załączniku nr 6 (6.1-6.6) do SIWZ, Zespół Szkół Leśnych w Warcinie wprowadza zmiany do załączników:

- 6.1

- 6.4

- 6.5

- 6.8

- 6.9

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-01-31, godz. 13:46)
Modyfikacja: Kabulski (2012-02-03, godz. 19:58)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie_o_przetargu_-_sprzet_kuchenny.pdf79,23 kBPOBIERZ (73,17 kB)
SIWZ_-_sprzet_kuchenny.pdf259,53 kBPOBIERZ (241,65 kB)
zal_1_formularz_oferty.pdf188,75 kBPOBIERZ (178,94 kB)
zal_2_formularz_oswiadczenia_w_trybie_art_22_ust_1.pdf237,27 kBPOBIERZ (226,90 kB)
zal_3_formularz_oswiadczenia_w_trybie_art_24.pdf244,17 kBPOBIERZ (233,14 kB)
zal_4_doswiadczenie_zawodowe.pdf199,89 kBPOBIERZ (189,84 kB)
zal_5_projekt umowy.pdf169,93 kBPOBIERZ (161,73 kB)
zal_6_opis_przedmiotu zamowienia_dla_poszczegolnych_produktow.pdf254,98 kBPOBIERZ (226,24 kB)
odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ_-_sprzet_kuchenny.pdf134,14 kBPOBIERZ (128,40 kB)
informacja_do_korekty.pdf61,56 kBPOBIERZ (59,29 kB)
korekta_zalacznika_nr_6_do_SIWZ.pdf298,03 kBPOBIERZ (270,06 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545278