Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy ZSLAG.2211-01/12

Warcino, dnia 30.01.2012r.

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

dostawę i montaż sprzętu kuchennego w kuchni internatu ZSL w Warcinie - CPV: 39711000-9

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl - link zamówień publicznych.
 2. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa gazu propan do zbiorników Zamawiającego znajdujących się na terenie ZSL w Warcinie oraz prowadzenie pełnego serwisu ww. zbiorników. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień CPV: 39711000-9
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Termin wykonania zamówienia: 21 dni licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 5. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 7. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.
 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01
 11. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
 12. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 10 lutego 2012 r. do godz. 10.00
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 10 lutego 2012r. o godz. 10.30.
 14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

 

__________________________________________________________________________________________

W związku z błędami zamieszczonymi w załączniku nr 6 (6.1-6.6) do SIWZ, Zespół Szkół Leśnych w Warcinie wprowadza zmiany do załączników:

- 6.1

- 6.4

- 6.5

- 6.8

- 6.9

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie_o_przetargu_-_sprzet_kuchenny.pdf79,23 kBPOBIERZ (73,17 kB)
SIWZ_-_sprzet_kuchenny.pdf259,53 kBPOBIERZ (241,65 kB)
zal_1_formularz_oferty.pdf188,75 kBPOBIERZ (178,94 kB)
zal_2_formularz_oswiadczenia_w_trybie_art_22_ust_1.pdf237,27 kBPOBIERZ (226,90 kB)
zal_3_formularz_oswiadczenia_w_trybie_art_24.pdf244,17 kBPOBIERZ (233,14 kB)
zal_4_doswiadczenie_zawodowe.pdf199,89 kBPOBIERZ (189,84 kB)
zal_5_projekt umowy.pdf169,93 kBPOBIERZ (161,73 kB)
zal_6_opis_przedmiotu zamowienia_dla_poszczegolnych_produktow.pdf254,98 kBPOBIERZ (226,24 kB)
odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ_-_sprzet_kuchenny.pdf134,14 kBPOBIERZ (128,40 kB)
informacja_do_korekty.pdf61,56 kBPOBIERZ (59,29 kB)
korekta_zalacznika_nr_6_do_SIWZ.pdf298,03 kBPOBIERZ (270,06 kB)
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-01-31, godz. 13:46)
Modyfikacja: Kabulski (2012-02-03, godz. 19:58)
Odwiedzin: 3805

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967278