Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Procedura postępowania
w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia
w zajęciach religii oraz etyki w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 983).

 

  1. W szkole organizuje się naukę religii i etyki na życzenie rodziców. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
  2. Życzenie rodziców, o którym mowa w pkt. 1, wyraża się w formie pisemnego oświadczenia woli, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych procedur, które jest przechowywane w dokumentach ucznia w sekretariacie szkoły. Po złożeniu oświadczenia woli uczestnictwa, udział ucznia w zajęciach jest obowiązkowy. Wychowawca oddziału klasowego na podstawie oświadczenia wprowadza dane dotyczące przynależności ucznia do grup realizujących zajęcia w dzienniku elektronicznym
  3. W kolejnych latach szkolnych oświadczenie , o którym mowa w pkt. 1, nie jest ponawiane. Może jednak zostać zmienione przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia woli, stanowiącego załączniki nr 2 i 3. Jeżeli rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zmieni oświadczenie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach nie przekroczą połowy wymaganej liczby godzin zajęć i są podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
  4. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki jest wpisywany do właściwej ewidencji, prowadzonej w sekretariacie szkoły.
  5. Uczniowi, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki, szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na  czas odbywania zajęć.
  6. W przypadku, gdy zajęcia religii i etyki są umieszczone w planie zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki oraz nie jest zakwaterowany w internacie, może przybyć do szkoły później lub być zwolniony do domu wcześniej na podstawie złożonej pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu na wymienione zajęcia, o której mowa w pkt. 1. Uczniowi temu nie odnotowuje się nieobecności.
  7. W przypadku, gdy zajęcia religii i etyki są umieszczone w planie zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki oraz jest zakwaterowany w internacie, może przybyć do szkoły później lub być zwolniony do internatu wcześniej na podstawie złożonej pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu na wymienione zajęcia, o której mowa w pkt. 1. Uczniowi temu nie odnotowuje się nieobecności.
  8. W przypadku, gdy zajęcia religii i etyki są umieszczone w planie zajęć w środku zajęć, uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki ma obowiązek spędzenia czasu w trakcie trwania tych zajęć w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza. W przypadku, gdy z uwagi na nieobecność nauczyciela biblioteka szkolna jest nieczynna, uczeń spędza ten czas w internacie szkoły pod opieką dyżurującego nauczyciela wychowawcy. Uczniowi temu odnotowuje się obecność/nieobecność w prowadzonej w tym celu ewidencji obecności.
  9. Z niniejszą procedurą wychowawca oddziału klasowego zapoznaje uczniów i rodziców/prawnych opiekunów do 15 września danego roku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 – do 15 października.
  10. Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
2020-2021 procedura postępowania. religia-etyka załącznik 1.docx22,10 kB
2020-2021 procedura postępowania. religia-etyka załącznik 2.docx21,92 kB
2020-2021 procedura postępowania. religia-etyka załącznik 3.docx21,02 kB
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-10-06, godz. 08:23)
Modyfikacja: Kabulski (2020-10-06, godz. 08:23)
Odwiedzin: 1491

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967294