Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie 
z dnia 1 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W zarządzeniu nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 w rozdziale II. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
   1) uchyla się punkt 10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski


 

Zarządzenie nr 32/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie 
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W zarządzeniu nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 rozdział XIV. Kształcenie zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu, otrzymuje brzmienie:

„1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w ramach zajęć praktycznych realizuje się stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin w tygodniu.

2. W zakresie, w jakim z programu nauczania wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne realizowane są w trybie nauczania zdalnego.

3. Praktyka zawodowa realizowana jest stacjonarnie w miejscu jej prowadzenia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin w tygodniu, z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 27/2020 dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 26.10.2020 r.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski


 Zarządzenie nr 30/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie

z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji konsultacji w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

  1. Organizuje się konsultacje dla maturzystów według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
  2. W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa wprowadza się limit osób uczestniczących w konsultacjach.

 §3

Zarządzenie obowiązuje z dniem 6 listopada 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski


Zarządzenie nr 27/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 26 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 § 1

W zarządzeniu nr 26/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 rozdział XIV. Kształcenie zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu, otrzymuje brzmienie:

„1. Kształcenie zawodowe takie jak zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane będzie w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość.

2. Praktyka zawodowa będzie realizowana zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, może być także zaliczona na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź realizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.”

 § 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem 26 października 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski


 Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 19.10.2020 r.

w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań
w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

Wprowadzam „Zasady organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, których treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Traci moc zarządzenie nr 8 obowiązuje od 11 kwietnia 2020 r. Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 § 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem 19 października 2020 r.


p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski


 Zarządzenie nr 24/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie
z dnia 02.09.2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2020 r., poz. 1389) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2020 r., poz. 1394) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Procedurach bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie wprowadza się następujące zmiany:

1)      W § 2 po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a i 1 b w brzmieniu:

„1a. W przypadku dużej liczebności oddziału klasowego, przewyższającej 30 osób, uprawnia się nauczycieli do nałożenia na uczniów obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć lekcyjnych.

1b. Podczas przebywania w pomieszczeniach biurowych szkoły wprowadza się obowiązek zakrywania przez uczniów nosa i ust.”

§ 2

Zobowiązuje się wychowawców oddziałów klasowych oraz opiekunów grup wychowawczych w internacie do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z wprowadzonymi zmianami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski

Zarządzenie nr 23/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie
z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19
w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2020 r., poz. 1389) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
poz. 1394) zarządzam, co następuje:

 § 1

Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Procedury (COVID-19).pdf841,05 kB
Zasady realizacji zadań (COVID-19).docx44,94 kB
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-08-28, godz. 23:41)
Modyfikacja: Kabulski (2021-03-08, godz. 16:29)
Odwiedzin: 2289

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 953790