Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy ZSL.AG.2211-03/10

 

Warcino , dnia 3.11.2010r.

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

 

ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PIECZYWA DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE ZSL W Warcinie.

BZP NR.354402-2010

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl - link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

  1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna  dostawa pieczywa na potrzeby stołówki znajdującej  się  na  terenie ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień -        CPV 15811000-6.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i zamówień uzupełniających.
  3.  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
  4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
  5. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
  6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
  7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Stefania Orenczak  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 - 66 - 01
  8. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
  9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 15 listopada 2010 r. do godz. 10.00.
  10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 15 listopada 2010r. o godz. 10.15.

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie_o_przetargu_na_pieczywo_3.11.2010r.pdf133,24 kBPOBIERZ (126,23 kB)
zal_1_oferta pieczywo 3.11.2010r.pdf254,08 kBPOBIERZ (238,29 kB)
zal_2_oswiadczenie_pieczywo_3.11.2010r.pdf168,41 kBPOBIERZ (159,31 kB)
zal_3_umowa_na_dostawe_pieczywa_3.11.2010r.pdf187,18 kBPOBIERZ (175,58 kB)
SIWZ_pieczywo_3.11.2010r.pdf361,10 kBPOBIERZ (342,04 kB)
Autor dokumentu: Tomasz Kabulski
Udostępnił: (2010-11-03, godz. 14:52)
Modyfikacja: Kabulski (2010-11-03, godz. 15:20)
Odwiedzin: 7015

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 958741