Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy ZSL.AG.2211-01/10

Warcino, dnia 3.11.2010r.

 

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

 

roczną sukcesywną dostawę wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie.

BZP NR. 354342-2010

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl - link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

  1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 15100000-9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i  zamówień uzupełniających.
  3. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
  4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
  5. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
  6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
  7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Stefania Orenczak  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 - 66 - 01
  8. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
  9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 15 listopada 2010 r. do godz. 10.00.
  10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 15 listopada 2010 r. o godz. 10.15.

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie_o_przetargu_na_mieso_i_wedliny_3.11.2010r.pdf132,24 kBPOBIERZ (125,15 kB)
zal_1_oferta_mieso_wedliny_3.11.2010r..pdf322,01 kBPOBIERZ (285,00 kB)
zal_2_oswiadczenie_mieso_i_wedliny_3.11.2010r..pdf168,46 kBPOBIERZ (159,38 kB)
zal_3_umowa_na_dostawe_miesa_i_wedlin.pdf149,61 kBPOBIERZ (139,00 kB)
SIWZ_mieso_i_wedliny_3.11.2010r..pdf365,41 kBPOBIERZ (345,74 kB)
Autor dokumentu: Tomasz Kabulski
Udostępnił: (2010-11-03, godz. 14:52)
Modyfikacja: Kabulski (2010-11-03, godz. 15:12)
Odwiedzin: 7725

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967287