Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Znak sprawy ZSL.AG.2211-01/10

Warcino, dnia 3.11.2010r.

 

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

 

roczną sukcesywną dostawę wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie.

BZP NR. 354342-2010

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl - link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

  1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 15100000-9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i  zamówień uzupełniających.
  3. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
  4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
  5. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
  6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
  7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Stefania Orenczak  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 - 66 - 01
  8. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
  9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 15 listopada 2010 r. do godz. 10.00.
  10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 15 listopada 2010 r. o godz. 10.15.

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Tomasz Kabulski
Udostępnił: (2010-11-03, godz. 14:52)
Modyfikacja: Kabulski (2010-11-03, godz. 15:12)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie_o_przetargu_na_mieso_i_wedliny_3.11.2010r.pdf132,24 kBPOBIERZ (125,15 kB)
zal_1_oferta_mieso_wedliny_3.11.2010r..pdf322,01 kBPOBIERZ (285,00 kB)
zal_2_oswiadczenie_mieso_i_wedliny_3.11.2010r..pdf168,46 kBPOBIERZ (159,38 kB)
zal_3_umowa_na_dostawe_miesa_i_wedlin.pdf149,61 kBPOBIERZ (139,00 kB)
SIWZ_mieso_i_wedliny_3.11.2010r..pdf365,41 kBPOBIERZ (345,74 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 546087