Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w internacie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1870) oraz decyzji Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska DLŁ-ZET.500.7.2020.JF 1274999.4325302.3402355 z dnia
17 listopada 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 od dnia 01 listopada 2020 r. ustalam obowiązkową opłatę za pobyt w internacie ucznia, który realizuje zdalne nauczanie ze swojego miejsca zamieszkania w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydziestu złotych 00/100) miesięcznie.

§ 2

Opłata za pobyt w internacie ucznia, który realizuje naukę w trybie stacjonarnym w szkole, nie ulega zmianie i wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

§ 3

Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i prowadzenia nauczania zdalnego.

§ 4

Opłatę, o której mowa w § 1 i 2 należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia, klasa

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 listopada 2020 r.

Tomasz Kabulski
p.o. dyrektora szkoły


 

  KOMUNIKAT - 17.11.2020 r.

Wobec pojawiających się pytań w sprawie wysokości opłaty w miesiącu listopadzie informuję, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i wprowadzeniem nauczania zdalnego, wystąpiliśmy do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o zmianę wysokości stałej opłaty za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 50 zł za miesiąc listopad 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli przychyli się do wniosku i opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów. Jednocześnie proszę o uregulowanie zobowiązań z tego tytułu za poprzednie miesiące.


!!!! Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty za zakwaterowanie w internacie będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 50,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu. Należy ją wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w okresie od września do czerwca.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.


  KOMUNIKAT - 03.06.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu czerwcu 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

  KOMUNIKAT - 04.05.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu maju 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

KOMUNIKAT - 28.04.2020 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i prowadzeniem nauczania zdalnego, prawdopodobnie zmianie ulegnie stała opłata za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł za miesiąc kwiecień 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli ostatecznie opłata będzie wyższa - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów, lub (w przypadku uczniów kończących szkołę) zwrócona na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.


 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE Nr 8-2019.docx13,47 kB
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2019-09-11, godz. 08:51)
Modyfikacja: Kabulski (2020-11-20, godz. 08:03)
Odwiedzin: 10095

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967314