Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

 

Załącznik Nr 3 do regulaminu
RAMOWYCH PROCEDUR
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
 KWOTY 30 000 EURO

 

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówień do 30 000 euro

Zamawiający: TECHNIKUM LEŚNE  W  WARCINIE
Warcino 1, 77-230 Kępice

          zaprasza do złożenia oferty na:

 wykonanie tynków gipsowych oraz malowanie pokoi mieszkalnych
w budynku internatu Technikum Leśnego w Warcinie 

 1. Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie tynków gipsowych w 55 pokojach mieszkalnych,
  - malowanie 36 pokoi mieszkalnych,
  - prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
 2. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2017r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat TL w Warcinie, 5 maja 2017r., godz. 10.00
 5. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2017r. godz. 11.00
 6. Zamawiający przewiduje płatność w ciągu 14 dni po odbiorze robót.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pan Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

TREŚĆ OFERTY

 • nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….
 • adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….....
 • NIP ………………………………….;
 • Regon: ………………………………..;
 • Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
 • Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………)
 • Podatek VAT: ………...% wartość ………… zł (słownie złotych:……………………………………………)
 • Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych………………………………………………………………………)
 • Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • Termin realizacji zamówienia:  ………………………………………… .
 • Okres gwarancji: …………………………………………..…………….. .

…………………………, dnia  …………………                                       

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                   pieczątka wykonawcy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie cenowe pokoje internat.doc54,50 kB
REMONT POKOJI W INTERNACIE - przedmiar.pdf84,25 kB
Autor dokumentu: Gabriela Siedlecka
Udostępnił: (2017-04-26, godz. 14:38)
Modyfikacja: Gabriela Siedlecka (2018-03-05, godz. 21:11)
Odwiedzin: 3186

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967300