Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

 

Załącznik Nr 3 do regulaminu
RAMOWYCH PROCEDUR
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
 KWOTY 30 000 EURO

 

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówień do 30 000 euro

Zamawiający: TECHNIKUM LEŚNE  W  WARCINIE
Warcino 1, 77-230 Kępice

          zaprasza do złożenia oferty na:

 wykonanie tynków gipsowych oraz malowanie pokoi mieszkalnych
w budynku internatu Technikum Leśnego w Warcinie 

 1. Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie tynków gipsowych w 55 pokojach mieszkalnych,
  - malowanie 36 pokoi mieszkalnych,
  - prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
 2. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2017r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat TL w Warcinie, 5 maja 2017r., godz. 10.00
 5. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2017r. godz. 11.00
 6. Zamawiający przewiduje płatność w ciągu 14 dni po odbiorze robót.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pan Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

TREŚĆ OFERTY

 • nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….
 • adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….....
 • NIP ………………………………….;
 • Regon: ………………………………..;
 • Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
 • Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………)
 • Podatek VAT: ………...% wartość ………… zł (słownie złotych:……………………………………………)
 • Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych………………………………………………………………………)
 • Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • Termin realizacji zamówienia:  ………………………………………… .
 • Okres gwarancji: …………………………………………..…………….. .

…………………………, dnia  …………………                                       

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                   pieczątka wykonawcy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Gabriela Siedlecka
Udostępnił: (2017-04-26, godz. 14:38)
Modyfikacja: Gabriela Siedlecka (2018-03-05, godz. 21:11)
Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie cenowe pokoje internat.doc54,50 kB
REMONT POKOJI W INTERNACIE - przedmiar.pdf84,25 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 546098