Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy TL.AG.2211-08/16

Warcino, dnia 19.10.2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców  do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie.

  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa warzyw i owoców do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 01120000-4, 01130000-7.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w 2 częściach:
  1) Część zamówienia NR 1: dostawa ziemniaków,
  2) Część zamówienia NR 2: dostawa warzyw i owoców.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 4. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 5. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska pokój kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 – 66 - 01
 8. Kryterium oceny ofert jest CENA –60%, termin płatności – 40%.
 9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 28 października  2016 r. do godz. 10.00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października  2016 r. o godz. 10.30.
 11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o przetargu na warzywa i owoce.doc36,00 kB
SIWZ warzywa i owoce.doc158,00 kB
zał. nr 1 oferta warzywa i owoce.rtf213,30 kB
zał. nr 2 oświad. warzywa i owoce.doc33,00 kB
zał. nr 3 umowa na dostawę warzyw i owoców.doc56,00 kB
informacja z otwarcia ofert przetarg na dostawę warzyw i owoców076.pdf1 444,14 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa owoców i warzyw.pdf343,20 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2016-10-19, godz. 13:35)
Modyfikacja: Kabulski (2017-08-09, godz. 16:35)
Odwiedzin: 3271

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 966724