Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy tL.AG.2211-05/16

 Warcino, dnia 19.10.2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

roczną sukcesywną dostawę wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lubdo odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 15500000-3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i  zamówień uzupełniających.

 3. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.

 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24 ust. 4 ustawy.

 5. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 – 66 - 01

 7. Kryterium oceny ofert jest CENA –60%, TERMIN PŁATNOŚCI – 40%

 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 28 października  2016 r. do godz. 10.00.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października 2016 r. o godz. 10.30.

 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o przetargu na mięso i wędliny.doc38,00 kB
SIWZ mięso i wędliny.doc147,00 kB
zał. nr 1 oferta mięso i wędliny.rtf251,44 kB
zał. nr 2 oświad. mięso i wędliny.doc30,50 kB
zał. nr 3 umowa na dostawę mięsa i wędlin.doc56,00 kB
informacja z otwarcia ofert przetarg na dostawe miesa i wędlin 073.pdf1 611,37 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa wędlin i mięsa.pdf459,80 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2016-10-19, godz. 13:35)
Modyfikacja: Kabulski (2017-08-09, godz. 16:34)
Odwiedzin: 3270

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963539