Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy TL.AG.2211-06/16

 Warcino, dnia 19.10.2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 

ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE TL w Warcinie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna  sukcesywna  dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki znajdującej  się  na  terenie TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 15800000-6.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i zamówień uzupełniających.

 3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.

 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

 5. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska pokój kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 8576601.

 7. Kryterium oceny ofert jest CENA – 60%, TERMIN PŁATNOŚCI – 40%.

 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły w terminie do dnia: 28 października 2016 r. do godz. 10.00.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października  2016 r. o godz. 10.30.

 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o przetargu - art. spożywcze.doc37,50 kB
SIWZ art.spożywcze.doc140,00 kB
zał. nr 1 oferta art.spożywcze.rtf397,83 kB
zał. nr 2 oświad. art.spożywcze.doc31,00 kB
zał. nr 3 umowa na dostawę art. spożywczych.doc54,50 kB
informacja z otwarcia ofert przetarg na dostawe artykułów spozywczych074.pdf1 427,91 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa art spożywczych.pdf377,69 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2016-10-19, godz. 13:35)
Modyfikacja: Kabulski (2017-08-09, godz. 16:34)
Odwiedzin: 3366

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967304