Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy TL.AG.2211-01/16
Warcino, dnia 1 kwietnia 2016r.

Technikum Leśne w Warcinie
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5 225 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :
Roboty remontowo-budowlane przebudowy placu postojowego wraz z drogą dojazdową i ciągiem dla pieszych CPV: 45231000-5, 45233200-1

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego. Cena SIWZ: 5,00 zł, lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych.
 2. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane przebudowy placu postojowego wraz z drogą dojazdową i ciągiem dla pieszych. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  - 45231000-5
  - 45233200-1
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Termin   wykonania zamówienia: 20 czerwca  2016r..
  Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 5. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01.
 9. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%.
 10. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 18 kwietnia  2016 r. do godz. 10.00.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30.
 12. Zakres prac do zrealizowania w ramach zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót, z wyłączeniem punktu 3 przedmiaru.
 13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o przetargu remont parkingu.doc37,00 kB
SIWZ budowa remont parkingu.doc232,50 kB
Przedmiar Warcino parking.pdf282,26 kB
STWiOR_Warcino.pdf567,78 kB
A_1_przekrój_nawierzchni.pdf207,41 kB
A_2_schody_terenowe.pdf332,83 kB
A_3_opis_parkingu.pdf1 046,65 kB
A_4_projekt_zagospodarowania_terenu_1.jpg3 651,80 kB
A_5_projekt_zagospodarowania_terenu_2.dwg829,04 kB
S_1_kanalizacja_deszczowa.pdf530,94 kB
S_2_przekrój_podłużny_kanalizacji_deszczowej.pdf169,64 kB
S_3_schemat_kaskady_wewnętrznej.pdf94,33 kB
E_1_instalacje_elektryczne.jpg1 023,78 kB
E_2_instalacje_elektryczne_opis.pdf381,38 kB
E_3_natężęnia_oświetlenia-izolinie.pdf312,79 kB
E_4_schemat_ideowy_instalacji.pdf187,92 kB
E_5_karta_katalogowa_LIBRA.pdf829,24 kB
E_6_lampa_oświetleniowa.pdf297,67 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2016-04-01, godz. 12:48)
Modyfikacja: Kabulski (2017-08-09, godz. 16:34)
Odwiedzin: 4777

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967295