Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

 Znak sprawy TL.AG.2211-03/15

Warcino, dnia 11 czerwca 2015r.

Technikum Leśne w Warcinie
Warcino 1,77-230  Kępice
tel.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :
Remont dróg wewnętrznych i chodników przy internacie Technikum Leśnego w Warcinie
CPV: 45233251-3

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego. Cena SIWZ: 5,00 zł, lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg wewnętrznych i chodników przy internacie Technikum Leśnego w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  - 45233251-3
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: 28 sierpnia 2015r. .
  Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 4. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01
 8. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%
 9. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia:  26 czerwca  2015 r. do godz. 10.00
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 10.30.
 11. Zakres prac do zrealizowania w ramach zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót.
 12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Rzut przebudowy dróg i chodników.pdf361,57 kB
drogi Tech_Leśne_Warcino - przedmiar.pdf50,01 kB
Ogłoszenie o przetargu.doc36,50 kB
SIWZ remont dróg.doc232,00 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2015-06-11, godz. 14:46)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:44)
Odwiedzin: 5161

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963512