Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Warcino, dnia 21 maja 2015r.

Technikum Leśne w Warcinie
Warcino 1, 77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

Roboty izolacyjne i drenarskie budynku i wokół budynku pałacowego
Technikum Leśnego w Warcinie
CPV: 45000000-7  

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego. Cena SIWZ: 5,00 zł, lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych

 2. Przedmiotem zamówienia są roboty izolacyjne i drenarskie budynku i wokół budynku pałacowego Technikum Leśnego w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  - 45000000-7

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia: 28  sierpnia  2015r. .
  Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,

 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.

 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 4. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01

 5. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%

 6. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia:  8 czerwca  2015 r. do godz. 10.00

 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 10.30.

 8. Zakres prac do zrealizowania w ramach zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót.

 9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o przetargu.pdf79,52 kB
SIWZ remont pałacu.pdf231,08 kB
zał. nr 6 - przedmiar robót.pdf169,59 kB
zał. nr 7-projekt budowlany.zip2 783,60 kB
zał. nr 8-STWiOR.pdf126,46 kB
Autor dokumentu: A. Mielniczek
Udostępnił: (2015-05-21, godz. 16:38)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:44)
Odwiedzin: 5624

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 966730