Rejestry-ewidencje-archiwa

01. Rejestr wydanych legitymacji nauczycieli.
02. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
03. Rejestr zaświadczeń o pobieraniu nauki.
04. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły.
05. Rejestr świadectw dojrzałości.
06. Rejestr aneksów do świadectw dojrzałości.
07. Rejestr dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
08. Rejestr świadectw uzyskania kwalifikacji w zawodzie.
09. Rejestr wniosków o wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
10. Rejestr zarządzeń dyrektora.
11. Rejestry księgowe.
12. Rejestr pracowników.
13. Rejestr wypadków przy pracy.
14. Rejestr wypadków uczniów.
15. Rejestr zamówień publicznych.
16. Rejestr umów na wykonanie usług.
17. Rejestr pozostałych środków trwałych w używaniu.
18. Rejestr delegacji służbowych.
19. Rejestr pieczęci.
20. Rejestr korespondencji.
21. Protokoły Rady Pedagogicznej.

01. Księga uczniów.
02. Arkusze ocen uczniów.
03. Księgi druków ścisłego zarachowania.
04. Ewidencja środków żywnościowych.
05. Ewidencja opłat pocztowych.
06. Ewidencja dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
07. Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
08. Księgi inwentarzowe.
09. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego.