Status prawny

1. Jednostka budżetowa.

2. Szkoła publiczna.

3. Przedmiot działalności: kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym.

2. Organ prowadzący: Minister Klimatu i Środowiska.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Minister Klimatu i Środowiska.