2014 - gaz

Znak sprawy TLAG.2211-09/2014

Warcino, dnia 23.10.2014r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 roczną sukcesywną dostawę gazu propan do zbiorników znajdujących się na terenie TL w Warcinie - CPV: 091221000-1

 

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na gaz 2014r..doc 
  • SIWZ gaz propan.doc 
  • zał.1 OFERTA GAz.doc 
  • zał. 2 oswiadczenie oferenta - gaz.doc 
  • Załącznik nr 3 - Umowa na dostawę gazu - wg stanu na 12.11.2007r. - wzór.doc 
  • Odpowiedź na zapytania przetarg gaz 2014.pdf