2013 - pałac - wejście główne i ganek

Znak sprawy TL.AG.2211-06/13

Warcino, dnia 18 września 2013 r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 

OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

Roboty remontowe wejścia głównego oraz ganku budynku pałacowego
Technikum Leśnego w Warcinie
CPV: 45453000-7, 45443000-4

  

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego. Cena SIWZ: 5,00 zł, lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych

2. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe wejścia głównego oraz ganku budynku pałacowego Technikum Leśnego w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
- 45453000-7
- 45443000-4

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Termin  wykonania zamówienia: 15 grudnia 2013r. .
Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:

Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

5. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Andrzej Mielniczek, kierownik gospodarczy tel. (59) 857-66-01

9. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%

10. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 1 października  2013 r. do godz. 10.00

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 1października 2013 r. o godz. 10.30.

12. Przedmiar robót dotyczy tylko punktów: 3, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • STWiOR_Warcino_palac_br_budowlana.pdf 
  • Przedmiar.pdf 
  • 1_Projekt budowlany remont elewacji.zip