2013 - internat - podłogi

            Warcino, dnia 5 czerwca  2013r.

Znak sprawy: TL.AG.2211-01/13

Wg rozdzielnika

 ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130 000 EURO na:
Remont Podłóg w pokojach mieszkalnych Technikum Leśnego w Warcinie

 

          Technikum Leśne w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 1, złożonej przez Wykonawcę: FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, oferującą cenę brutto 89 018,32 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę  176 385,65 zł brutto..

                W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert na realizację w/.w zamówienia. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna z ofert nie została odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena jednostkowa brutto

Liczba pkt uzyskanych w wyniku porównania ofert

FACIT Usługi Budowlano-Remontowe
Hebda Zofia
ul. Kochanowskiego 171
26-432 Wieniawa

89  018,32

100

EWANDER-2
ul. Rynek 24
83-200 Starogard Gdański

111 885,42

79,56

BUKO s.c. Andrzej Buko
ul. Bukowa 9
76-251 Bolesławice

133 745,95

66,56

KOMFORTOWE PODŁOGI Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn

158 670,00

56,10

OSTPOL MOTORS Sp. z o.o.
ul. Pod Dębową Górą 35/39
87-100 Toruń

130 276,79

68,33

PBH BUDO MAS Zbigniew Masłowski
Szymanów, ul. Lotnicza 48
51-180 Wrocław 

101 546,57

87,66


Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy wg tabeli
  2. A/a.

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • specyfikacja_-_podłogi_2013_r.-1.pdf 
  • Przedmiar robót cz. 1.pdf 
  • Przedmiar robót cz.2.pdf 
  • uzupełnienia do SIWZ.pdf 
  • zawiadomienie o wyborze oferty na podłogi.pdf