2013 - internat - meble

Warcino, dnia 12 czerwca 2013r.

Znak sprawy: TL.AG.2211-02/13

Wg rozdzielnika

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130 000 EURO na:

Wykonanie mebli dla internatu Technikum Leśnego w Warcinie

 

     Technikum Leśne w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 11, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Wiesław Zajączek, ul. Zdunowska 201, 63-700 Krotoszyn, oferującą cenę brutto za wykonanie zamówienia w kwocie 64 260,00 zł. Zamawiający przeznaczył kwotę 73 015,00 zł brutto na realizację w/w zamówienia.

     W wymaganym terminie wpłynęło 11 ofert na realizację w.w. zamówienia. W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP został wykluczony Wykonawca oferty nr 6. Zamawiający otrzymał pismo z dnia 6 czerwca 2013r., w którym niniejszy Oferent oświadcza, że z przyczyn leżących po jego stronie nie podejmie się realizacji zadania. Tym samym Zamawiający uznał, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Wobec powyższego, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP Wykonawca został wykluczony a oferta odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena jednostkowa brutto

Liczba pkt uzyskanych w wyniku porównania ofert

 1

Zakład Stolarski BRANDT s.c
ul. Starogardzka 11,
83-212 Bobowo

71 340,00

90,08

 2

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 7,
48-300 Nysa

71 304,77

90,12

 3

BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15,
80-215 Gdańsk

86 881,05

73,96

 4

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15,
15-751 Białystok

82 970,88

77,45

 5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TORA Grzegorz Rataj
ul. Zembrzycka 112B,
20-445 Lublin

69 959,94

91,85

 6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MEBLOSTAL Michał Bacewicz
ul. Traugutta 56,
83-200 Starogard Gdański

60 325,35

Wykonawca wykluczony z postępowania

 7

Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek
Linowiec 22,
83-200 Starogard Gdański

80 670,78

79,66

 8

JANSED Kurpaska Janusz
Pasieka Otfinowska 144,
33-270 Wietrzychowice

75 819,66

84,75

9

ZPHU „WB-Duet” Zakład Meblowy Waldemar Boczkowski
ul. Drogowców 20,
83-400 Kościerzyna

80 294,40

80,03

10

PPUH Pro-Kall-Hand Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 80,
00-517 Warszawa

118 559,70

54,20

 11

PHUP Wiesław Zajączek
ul. Zdunowska 201, 63-700 Krotoszyn

64 260,00

100

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy wg tabeli
  2. A/a.

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • specyfikacja_-_meble_2013_r.-1.pdf 
  • Opis techniczny mebli.pdf 
  • Meble. Rys 1-3.pdf 
  • Rys. 4-10.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty na meble.pdf