Warcino, dnia 4 czerwca 2012r.

Znak sprawy: ZSLiO.AG.2211-04/12

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 5 mln EURO realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 

Remont zespołów łazienkowych w internacie Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie – I ETAP - CPV: 45000000-7; 45211310-5;45310000-3; 45330000-9

 

 

 

 

          Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty firmyPrzedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „KĘBUD”, ul. Gen. Sikorskiego 8, 77-230 Kępice, deklarującej cenę łączną realizacji zadania w kwocie: 398 944,57 zł brutto.

          W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zaprasza do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 15 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- adresat.

- a/a.