Warcino, dnia 19 marca 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-03/12

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty nr 5 złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, deklarującej najniższą cenę za realizacje zamówienia (60 639,00 zł brutto). Zamawiający zaprasza wybranego wykonawcę do podpisania umowy  w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 27 marca 2012r.

Jednocześnie informuję, że w wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 14 ofert na realizację w.w. zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 14 ofert 3 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 1 oferta odrzucona w toku ich weryfikacji.

Załączona tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

 

                                                                                            Z poważaniem

Otrzymują:

1.   Wszyscy wykonawcy wg tabeli

2.   A/a.