2012 - termomodernizacja - projekt

Warcino, dnia 06 marca .2012r.

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-02/12

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie”

CPV – 71320000-7

 

 

      Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu
o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1 B/6, 80-541 Gdańsk, oferującego cenę za realizacje zamówienia 158 916 zł brutto.

      W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty na realizację w.w zamówienia. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna z ofert nie została odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia

Liczba pkt. uzyskanych w wyniku porównania ofert

1

Zakład Usług Technicznych

Architekt Wanda Grodzka

ul. Bliska 1 B/6

80-541 Gdańsk

158 916,00 zł

400,00 pkt

2

ENEPROJEKT Adam Dziamski

Os. Armii Krajowej 19/6

61-374 Poznań

159 998,40 zł

397,28 pkt

 

      Na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy PZP Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę do podpisania umowy na realizację zadania dniu 9 marca 2012r.

 

 

Otrzymują:

 1. Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1 B/6, 80 541 Gdańsk
 2. ENEPROJEKT Adam Dziamski, Os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań
 3. A/a.

 

 

Załączniki:

 • ogloszenie o przetargu projekt termomodernizacji.pdf 
 • SIWZ Termomodernizacja.pdf 
 • Audyt_Warcino_szkola.pdf 
 • Audyt_Warcino_sala.pdf 
 • Audyt_Warcino_internat.pdf 
 • Odpowiedzi na zapytania i zmiana w SIWZ.pdf 
 • Sprostowanie do ogloszenia.pdf 
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf