Warcino, dnia 17 lutego 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-01/12

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O unieważnieniu przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego, W uzasadnieniu Zamawiający podaje, że w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP).

 

Na realizację zamówienia zaplanowane zostały środki w wysokości 68.000 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 10 ofert na realizację w.w zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 10 ofert 4 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 6 ofert odrzucono w toku ich weryfikacji.