Znak sprawy: ZSL.AG.2212-02/11                                                                         Warcino, dnia 20 września 2011r.

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

1.     Zamawiający:         ZESPÓŁ  SZKÓŁ  LEŚNYCH  W  WARCINIE

                                             Warcino 1, 77-230 Kępice

          

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlano – elektryczne.

 

2.        Przedmiot zamówienia: doprowadzenie zasilania i montaż kabiny operatora urządzenia załadunkowego typu Fao Far na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie – zgodnie z załączoną specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

3.        Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

4.        Okres gwarancji: minimum 2 lata.

 

5.        Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat ZSL w Warcinie do dnia 27 września 2011r. godz. 10:00.

 

6.        Termin otwarcia ofert: 27 września 2011r. godz. 10:30

 

7.        Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

        Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy tel. 600 266 961.

 

8.        Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem, w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta przyłącze Fao Far”.