2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty

Warcino, dnia 16 lutego 2011r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE

o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie

Warcino 1

77-230 Kępice

Tel. 59 857 66 01

NIP 839 20 21 997

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót remontowo-budowlanych na części dachu budynku mieszkalnego

Internatu  Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu pokrycia dachowego na części dachu budynku mieszkalnego  internatu ZSL w Warcinie.

Szczegółowy zakres zadania został określony w opisie robót budowlanych oraz
w przedmiarze robót, które stanowią załącznik do niniejszego zadania.

 1. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia:

45000000-7    roboty budowlane

45261400-8    pokrycie

45261910-6    naprawa dachów

 1. Składanie ofert częściowych – nie dopuszcza się
 2. Termin wykonania zamówienia wymagany15 marzec 2011r.

Dopuszcza się przesunięcie terminu w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych do podjęcia prac.

 1. Wymagana gwarancja 5 lat
 2. Informacja o zamówieniach dodatkowych – nie przewiduje się
 3. Informacji dotyczących zamówienia udziela p. Andrzej Mielniczek (numer telefonu 59 857 66 01 lub 600 266 961)
 4. Oferta powinna zawierać cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto obliczoną wg przedmiaru robót.

Do oferty należ załączyć:

a)      kosztorys szczegółowy

b)      oświadczenie oferenta

 1. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena
 2. Sposób przygotowania ofert:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą
i adresem z dopiskiem „OFERTA - roboty remontowo-budowlane części dachu Internatu ZSL w Warcinie”. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał poświadczoną kopię

            zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 2. Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 3. Forma złożenia oferty:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres Zespół Szkół Leśnych w Warcinie

              Warcino 1     77-230 Kępice

 1. Termin składania ofert: 24 lutego 2011r.
 2. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro na jednym obiekcie      budowlanym, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w ZSL. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz ich odrzucenia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. W przypadku przyjęcia oferowanej ceny strony podpiszą umowę na wykonanie zamówienia.
 2. Najistotniejsze warunki umowy:

- zakres robót: roboty remontowo-budowlane na części dachu internatu Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie. Szczegółowy zakres zadania został określony w opisie robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik do zaproszenia.

- wynagrodzenie: wartość ustalona w chwili zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty cenowej wyliczonej w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

- forma i termin płatności: przelew w ciągu 21 dni po dokonaniu odbioru robót
i wystawieniu faktury VAT

- forma odszkodowania: kary umowne

- warunki gwarancji: gwarancja 5 lat liczona od dnia odbioru robót.

Załączniki:

 • zaproszenie_do_zlozenia_ofert_na_roboty_budowlane.pdf 
 • Opis_robot_-_remont_dachu_internatu.pdf 
 • PRZEDMIAR.Html