Statut ZSL

 

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH

im. prof. Stanisława Sokołowskiego

 

w WARCINIE

 

 

 

Opracowany na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703
ze zmianami),ustawy z dn. 08.01.1999r., przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 ze zmianami), rozporządzenia MENiS
z dn. 21.05.01r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami.), ustawy z dn. 26.11.1998r. o finansach publicznych(tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908 z dnia 5 lipca 2002r.).

Umowa użyczenia z dn. 15 grudnia 2007r. pomiędzy Powiatem Słupski a Ministrem Środowiska.

        

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie.

2.Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia:

1) o szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

2) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty,

3) o nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców internatu i innych pracowników pedagogicznych,

4) o uczniach - należy przez to rozumieć uczniów technikum i słuchaczy technikum leśnego dla dorosłych.

5) o rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów.

 

§ 2.

Siedzibą Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego jest miejscowość Warcino, 77-230 Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie.

 

§ 3.

1.W skład Zespołu wchodzą szkoły:

1)  Technikum Leśne na podbudowie gimnazjum, nauka trwa cztery lata, zawód - technik leśnik - realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z matematyki,

2)  Technikum Leśne dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 4lata
(8 semestrów), zawód - technik leśnik - realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z matematyki.

 

§ 4.

 Organem prowadzącym szkołę jest Minister Środowiska.

 

§ 5.

1.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Środowiska.

2.Pomorski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących.

 

§ 6.

Statut jest wspólny dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§ 7.

W skład zespołu mogą zostać włączone inne typy szkół lub profile kształcenia ogólnozawodowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8.

Szkoła prowadzi internat.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

§ 9.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach prawnych wydanych na jej podstawie.

 

§ 10.

1.   Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i oddziaływań wychowawczych oraz opieki obejmują w szczególności:

1) zapewnianie uczniom warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, umożliwiającego dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

2) kształci  uczniów we wszystkich dziedzinach wiedzy objętych szkolnym planem nauczania,

3) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań
w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,

4) zapewnianie uczniom opieki zdrowotnej i pedagogicznej oraz stworzenie warunków do pełnego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

5) w zakresie zadań wychowawczych:

a)  dbałość o podnoszenie autorytetu rodziny,

b)    współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), organizacjami i stowarzyszeniami w procesie wychowania młodzieży,

c)   kształtowanie u młodzieży postawy odpowiedzialności za dokonywane wybory,

d)  tworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania,

e)  zapewnienie warunków do rozwoju samorządności i uczestnictwa w życiu szkoły, włączenie się w działalność lokalną,

f)     kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej, oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

g)  rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej jako formy integracji społeczności szkolnej i formy kształtowania nawyków racjonalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego,

h)  przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,

i)     realizację programów wychowawczych z zakresu przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, przestępczości nieletnich,

j)     kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania środków masowego przekazu, jako źródeł wiedzy, informacji i właściwych wartości, właściwych rozstrzygnięć, ideałów.

6) w zakresie zadań opiekuńczych:

a)  otoczenie szczególną opieką młodzieży z rodzin patologicznych,

b)  zapewnienie pomocy materialnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej,

c)   współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji prozdrowotnej, prorodzinnej i przeciwdziałania patologiom społecznym,

d)  udzielanie uczniom pomocy psychologicznej oraz pomocy w razie trudności
w nauce.

2.   Zadaniami szkoły w zakresie wychowania jest pomoc uczniowi:

1) stać się twórczym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa,

2) rozumieć siebie, innych ludzi i ich poglądy,

3) poznać własne uzdolnienia,

4) radzić sobie w trudnych sytuacjach, wybrać kierunek dalszego kształcenia,

5) poznać zasady efektywnego uczenia się.

3.   Zadaniami szkoły w zakresie wychowania jest pomoc rodzicom:

1) być pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami własnych dzieci,

2) zrozumieć problemy związane z okresem dorastania,

3) rozwijać porozumienie i poczucie szacunku wśród uczniów.

4.   Zadaniami szkoły w zakresie wychowania jest pomoc nauczycielom:

1) współuczestniczyć w procesie wychowawczym,

2) kształtować właściwie rozumiany autorytet,

3) podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i form pracy wychowawczej i pedagogizacji rodziców.

5.   Metody i formy oddziaływań wychowawczych:

1) opracowanie przez wychowawcę klasy we współpracy z uczniami i ich rodzicami rocznego, klasowego planu wychowawczego uwzględniającego priorytety szkoły,

2) realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych przez pozostałych nauczycieli
w trakcie zajęć z przedmiotów przez siebie nauczanych,

3) dokonywanie przez wychowawców klasy psychologicznej charakterystyki uczniów, uwzględniającej ich potrzeby, problemy i oczekiwania,

4) stała i systematyczna współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,

5)  otoczenie szczególną opieką młodzieży z rodzin patologicznych,

6) prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej paleniu tytoniu, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków i zachowań chuligańskich,

7) stworzenie możliwości działania Samorządu Szkolnego oraz innych organizacji mających prawo działać na terenie szkolnym,

8) stymulowanie rozwoju uczniów z uwzględnieniem fazy rozwojowej, w której się znajdują,

9) zaangażowanie specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do diagnozowania sytuacji rozwojowej uczniów oraz ewentualnej terapii dla uczniów potrzebujących takiej pomocy,

10)  kierowanie uczniów na badania psychologiczno - pedagogiczne zgodnie z wnioskami nauczycieli - wychowawców i rodziców (opiekunów prawnych) uczniów,

11)  pomoc uczniom zarówno słabym jak i uzdolnionym w rozwijaniu ich zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz udział w ofercie programowej instytucji i organizacji kulturalnych i sportowych działających na terenie miasta i gminy,

12)  współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodziny oraz ochrony praw człowieka,

13)  opieka wychowawcza i pomoc materialna dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz administrowanie stypendiami dla młodzieży z rodzin wiejskich,

14)  motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu poprzez udzielanie stypendiów szkolnych oraz wnioskowanie o stypendia do Prezesa Rady Ministrów,

15)  współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się planowaniem
i rozwojem kariery zawodowej absolwentów szkół ponadgimazjalnych,

16)  współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi
i turystycznymi działającymi na terenie gminy, województwa, kraju i zagranicą,

17)  )zapewnienie uczniom możliwości korzystania z usługi dostępu do internetu oraz obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

6.   Szczegółowe zadania w zakresie kształcenia, opieki i wychowania określone są w:

1) programach nauczania,

2) programie wychowawczym szkoły,

3) planie pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,

4) szkolnym programie zapobiegania patologiom społecznym,

5) innych wewnętrznych dokumentach szkoły.

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły oraz ich zadania

 

§ 11.

1.   Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

 

Kompetencje organów szkoły

 

§ 12.

1.   Dyrektor szkoły:

1) kieruje całokształtem działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły i jest jej przedstawicielem na zewnątrz,

2) określa kompetencje i zakres obowiązków wicedyrektora szkoły, kierownika internatu, pedagoga szkolnego,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz .

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

5) powołuje i odwołuje nauczycieli na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

7) dysponuje środkami finansowymi zgodnie z Ustawą o finansach publicznych
i wg zaleceń organu prowadzącego, po zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) dokonuje oceny pracy nauczycieli i prowadzi procedurę awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz aktem wykonawczym do ustawy,

9) jest służbowym przełożonym dla nauczycieli i innych pracowników,

10) przyznaje nagrody, stosuje kary regulaminowe dla nauczycieli i innych pracowników,

11) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

12) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników po uprzednim skonsultowaniu się z Radą Pedagogiczną.

13) przyjmuje uczniów spełniających warunki określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych,

14) wydaje decyzje o skreśleniu z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. Skreślenie może nastąpić w przypadku poważnych wykroczeń:

a)  posiadania, zażywania oraz dystrybucji narkotyków lub innych środków odurzających,

b)  posiadania oraz spożywania alkoholu,

c)   stosowania przemocy wobec innych,

d)  umyślnego niszczenia mienia,

e)  ubliżania nauczycielom, innym pracownikom szkoły i innym osobom,

f)    nagminnego opuszczania zajęć szkolnych i lekceważącego stosunku do nauki,

g)  zachowań chuligańskich,

15) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, ustala przydział zadań dla kadry kierowniczej, nauczycieli i innych pracowników,

16) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

17) do dnia 31 marca podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązujący przez trzy lata,

18) powołuje szkolną komisję Rekrutacyjno - kwalifikacyjną wg odrębnych przepisów,

19) sprawuje funkcję przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego,

20) sprawuje funkcję przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

21) powołuje członków komisji egzaminacyjnych,

22) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe w szkole,

23) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

24) dba o powierzone mienie,

25) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela",

26) stwarza warunki do działania w szkole :wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły,

27) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

§ 13.

1.   Rada Pedagogiczna:

1) jest kolegialnym organem zespołu szkół w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy zatrudnieni
w Administracji Lasów Państwowych, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.

2) przewodniczącym Rady jest dyrektor,

3) działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem,

4) odbywa zebrania, co najmniej dwa razy w roku zwoływane przez:

a)   przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b)   organ prowadzący szkołę,

c)   na wniosek jej członków,

5) jest protokołowana a jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są rejestrowane. Podejmowane są one zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków,

6)  zobowiązuje członków do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach,

7) zatwierdza plan pracy zespołu szkół,

8) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,

8a) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

9) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

10)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

11)   deleguje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

12)   opiniuje projekt planu finansowego,

13)   opiniuje decyzje dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów i słuchaczy,

14)   opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

15)   opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i wyróżnień,

16)   opiniuje propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do zajmowania stanowisk kierowniczych oraz ich odwołania,

17)   występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej,

18)   występuje do dyrektora o odwołanie ze stanowisk kierowniczych,

19)   przygotowuje projekt "Statutu Szkoły" oraz projekt zmian w statucie,

20)   opiniuje tygodniowy przydział godzin,

21)   ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów. A w przypadku podręczników również przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz wysoką jakość wykonania,

22)   zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działalności określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej,

23)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa

2.   W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

 

§ 14.

1.   Rada Rodziców:

1) jest reprezentacją rodziców uczniów szkoły,

2) w jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

3) działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zgodny ze statutem szkoły,

4) może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

5) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł
w celu wspierania działalności zespołu szkół,

6) określa zasady wydatkowania funduszy, w formie regulaminu,

7) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

8) działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej szkoły,

9) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

10)   uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły, program profilaktyki oraz opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, szkolny zestaw programów i podręczników i plan finansowy szkoły,

11) typuje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły,

12) wyraża opinię w stosunku do nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego,

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2.   Szkoła utrzymuje ścisłą więź z rodzicami uczniów poprzez:

1) regularne, co najmniej czterokrotne w roku, spotkania wychowawców klas
z rodzicami w terminach ustalonych na cały rok w terminarzu pracy szkoły celem, których jest:

a)  przedstawienie przez wychowawcę klasy planu pracy szkoły,

b)  zaopiniowanie przez rodziców planu pracy wychowawczej dla ich dzieci,

c)   zapoznanie rodziców ze statutem szkoły i regulaminami,

d)  bieżące informowanie o postępach w nauce i pracy wychowawczej.

2) regularnie, w ustalonych terminach pracy szkoły, nauczyciele prowadzą konsultację dla uczniów i ich rodziców,

3) zapraszanie rodziców do kontaktu ze szkołą w koniecznych przypadkach,

4) udział rodziców w uroczystościach szkolnych,

5) wyróżnianie dyplomami rodziców szczególnie zasłużonych dla szkoły,

6) stałą współpracę z Radą Rodziców,

7) wychowawca klasy ma obowiązek odnotowania w dzienniku lekcyjnym faktu kontaktu z rodzicami i określenia daty i problematyki spotkania.

 

§ 15.

1.   Samorząd Uczniowski:

1) jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów zespołu szkół,

2) działa zgodnie z regulamin samorządu zatwierdzonym przez ogół uczniów opracowany na podstawie statutu zespołu szkół,

3) posiada regulamin, który określa:

a)  strukturę, liczebność i kadencję samorządu,

b)  tryb wybierania samorządu i sposób podejmowania uchwał,

4) reprezentuje interesy wszystkich uczniów w zakresie:

a)  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

b)  formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów,

5) może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinie i wnioski dotyczące wszystkich spraw zespołu szkół, a w szczególności:

a)  prawo do zapoznania się uczniów z programami nauczania, ich treścią, wymogami, celami i stawianymi wymaganiami,

b)  prawo do organizacji życia szkolnego,

c)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

d)  prawo do wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu,

6) uczestniczy w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego,

7) ma prawo do opiniowania decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów,

8) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli na wniosek dyrektora,

9) opracowuje regulamin swojej działalności,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 

Współdziałanie organów.

 

§ 16.

Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych:

1.   Organy szkoły swobodnie działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji, mając na względzie dobro wszystkich uczniów i szkół.

2.   Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu szkół o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3.   Sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły są rozwiązywane przez dyrektora.

4.   W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie rozwiąże konfliktu, zainteresowane organy mają prawo zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.   W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej placówki. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

6.   Organy szkoły spotykają się nie rzadziej niż raz w semestrze.

 

  

Rozdział 4

Organizacja szkoły

 

§ 17.

1.   Podstawę prawną działalności szkoły stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Powiatu Słupskiego oraz niniejszy statut.

2.   Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
określa obowiązujące rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania oraz opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

4.   Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja.

5.     Szczegółowe zadania w zakresie edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym określają: Wewnątrzszkolny System Oceniania - opracowany na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562 ze zmianami) - załącznik Nr 1 i 2 do statutu, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Zestaw Programów Nauczania - opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

6.   W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być utworzone stanowiska kierownicze:

1) wicedyrektora,

2) kierownika internatu,

3) zastępcy kierownika internatu,

4) kierownika szkolenia praktycznego,

5) kierownika stołówki,

6) kierownika gospodarczego,

7) sekretarza szkoły,

8)głównego księgowego.

 

7.W szkole obowiązuje "Regulamin organizacyjny", który określa organizację i zasady funkcjonowania ZSL w Warcinie.

 

§ 18.

1.Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.  Liczba oddziałów oraz liczba uczniów w oddziale uzależniona jest od limitu określonego przez organ prowadzący.

2.Podstawową  jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa organ prowadzący.

 

§ 19.

Oddział dzieli się na grupy w przypadkach zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych
w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 20.

1.   Podstawową formą pracy w każdej ze szkół zespołu są zajęcia edukacyjne
i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godzin zajęć praktycznych, których godzina trwa 55 minut oraz zajęć wychowawczych w internacie, których godzina trwa 60 minut.

3.   W Technikum Leśnym prowadzona jest praktyczna nauka zawodu (praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne).

 

§ 21.

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

 

§ 22.

1.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora, a w internacie przez kierownika internatu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.     Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań, zajęć fakultatywnych oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15.

3.   Liczbę uczniów na zajęciach religii określają odrębne przepisy.

4.   W okresie jednego roku szkolnego uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania oraz wybranym zestawem programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 

 

Kształcenie zawodowe

 

§ 23.

1.   Praktyczna nauka zawodu dla uczniów Technikum Leśnego odbywa się w formie:

1) zajęć praktycznych,

2) praktyk zawodowych.

2.   Praktyczną naukę zawodu prowadzi Nadleśnictwo Warcino, jako Nadleśnictwo Dydaktyczne na podstawie odrębnie zawartej umowy.

3.   Podstawowym celem kształcenia praktycznego jest rozszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na zajęciach edukacyjnych teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

§ 24.

1.   W zespole szkół organizuje się oddziały zawodowe - klasy technikum.

2.     Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizacje podstaw programowych, mogą odbywać się w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

3.   Kształcenie w technikum organizuje się poprzez prace nauczycieli i nauczycieli praktycznej nauki zawodu podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz poprzez samodzielną pracę uczniów.

4.   Zajęcia praktyczne w technikum oraz nauczanie niektórych przedmiotów teoretycznych może odbywać się z podziałem na grupy.

5.   Poszczególne zajęcia w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych (Administracji Lasów Państwowych).

6.   Kształcenie w szkole organizuje się poprzez pracę nauczycieli podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz poprzez samodzielną pracę uczniów.

7.   Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikacją zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania- dotyczącym warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - załącznik Nr1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie.

8.   Końcowym etapem kształcenia w technikum leśnym jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Wynik egzaminu potwierdzony jest dyplomem wydanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

 

Kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

 

§ 25.

1.   W zespole szkół organizuje się oddziały zawodowe - klasy technikum.

2.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z organami, o których mowa w § 11 statutu na początku etapu edukacyjnego wyznacza wybrany dla danego oddziału jeden z przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

3.   Programy nauczania przedmiotu w zakresie rozszerzonym ustala się dla oddziału uczniów z różnych oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów.

4.     Końcowym etapem cyklu kształcenia w technikum leśnym jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego zgodnie z odrębnymi przepisami. Wynik egzaminów potwierdzony jest świadectwem dojrzałości wydanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

§ 26.

1.   W szkole organizuje się oddziały zawodowe - klasy technikum dla dorosłych.

2.     Końcowym etapem cyklu kształcenia w technikum leśnym jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego zgodnie z odrębnymi przepisami. Wynik egzaminów potwierdzony jest świadectwem dojrzałości wydanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

3.     Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikacją zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczącym warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych - załącznik Nr2 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Leśnych.

4.     Końcowym etapem kształcenia w technikum leśnym jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Wynik egzaminu potwierdzony jest dyplomem wydanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

§ 27.

1.     Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.   Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.

3.   Godziny pracy biblioteki ustalane są w każdym roku szkolnym w ten sposób, aby mogli z niej korzystać uczniowie zespołu szkół.

4.   Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

5.   Organizacja biblioteki szkolnej:

1)   biblioteka pracuje przy 1-osobowej obsadzie,

2)   tygodniowy czas pracy jest określony odrębnymi przepisami,

3)   prowadzi działalności przez 5 dni w tygodniu,

4)   biblioteka przeprowadza scontrum i selekcję księgozbioru,

5)   prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy,

6)   umożliwia swobodny dostęp do półek z książkami,

7)     uczniowie mogą jednorazowo wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż
1 miesiąc,

8)     egzekwuje od uczniów zwrot książek na 1 miesiąc przed końcem roku szkolnego,

9)   wypożyczalnia i czytelnia działają zgodnie z przyjętym regulaminem.

 

§ 28.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie oddzielnych porozumień.

 

§ 29.

1.   Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)   pracownie przedmiotowe,

2)   internat,

3)   salę gimnastyczną i boisko sportowe,

4)   bibliotekę szkolną z czytelnią,

5)   gabinet pedagoga szkolnego,

6)   gabinet pielęgniarki szkolnej,

7)   ogród botaniczny,

8)   pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

9)   archiwum.

 

§ 30.

1.   W ramach szkoły funkcjonuje internat.

2.   Podstawową formą pracy w internacie są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

3.   Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wynosi nie mniej niż 49 godzin zegarowych.

4.     Internat za zgodą organu prowadzącego organizuje opiekę nocną w godzinach 2200 - 600.

5.   Godziny opieki nocnej są wliczane do wymiaru zajęć opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych do realizacji z jedną grupą wychowawczą.

6.   Szczegółowe zadania internatu zawarte są w "Planie pracy opiekuńczo-wychowawczej" na dany rok szkolny.

7.   Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady działalności określa regulamin internatu.

8.   Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może dla mieszkańców internatu wprowadzić tzw. opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty określana jest zarządzeniem dyrektora szkoły.

 

 

Rozdział 5

Pracownicy szkoły

 

§ 31.

1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w ust.1 określają odrębne przepisy.

3.   Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym,

4.   Dyrektor szkoły jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 32.

1.   Nauczyciel:

1)     realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach
i grupach,

2)     wzbogaca własny warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych zespołu szkół,

3)   wspiera swą postawą i działaniem pedagogicznym rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4)   udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)     bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)     informuje rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz wychowawcę klasy
i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

7)   bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

8)   prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,

9)   zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów na zajęciach w szkole
i internacie oraz organizowanych przez szkołę i internat,

10)   jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez dyrektora, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz opiekuńczo-wychowawczego,

11)   decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

12)   decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych w swojej grupie

13)   w internacie,

14)   decyduje o treści programu kół zainteresowań, które prowadzi,

15)   decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów ucznia
i słuchacza,

16)   decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów,

17)   zapewnia warunki optymalnego rozwoju uczniów poprzez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i właściwe oddziaływanie wychowawcze,

18)   bierze udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały,

19)   wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

2.   Nauczyciel ma prawo do:

1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, które wymagają  akceptacji Rady Pedagogicznej,

2) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

3.   Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1)     poziom wyników nauczania i wychowania w swoim przedmiocie oraz
w klasach i grupach wychowawczych stosownie do realizowanego programu
i warunków w jakich działa,

2)     stan warsztatu pracy i przydzielonych sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,

3)     negatywne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, w internacie, pozaszkolnych i w czasie pełnienia przez niego dyżurów,

4)     nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.

 

§ 33.

1.   Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą
w celu realizacji zadań statutowych zespołu szkół i wynikających stąd swoich zadań tworzyć zespoły przedmiotowe.

2.   Zadaniami zespołów przedmiotowych w szczególności są:

1)     poszerzanie wiedzy,

2)     doskonalenie warsztatu i metod pracy,

3)     dzielenie się doświadczeniem z innymi członkami zespołu,

4)        oddziaływanie na rzecz podwyższenia jakości pracy poszczególnych nauczycieli.

3.   Na czele zespołu stoi przewodniczący wybierany przez ogół członków zespołu.

 

§ 34.

Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35.

1.   Wychowawca:

1)        dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą",

2)        dla zapewnienia skuteczności wychowawca prowadzi pracę zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,

3)        Rada Rodziców może w szczególnych przypadkach, na wniosek rady klasowej rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, wystąpić do dyrektora z propozycją zmiany wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor. Decyzja ta jest ostateczna.

4)        wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, a w szczególności:

a)  tworzy warunki do rozwoju ucznia i przygotowania go do pełnienia odpowiedniej roli w dorosłym życiu,

b)  rozwiązuje ewentualne konflikty w szkole, a także między wychowankami
a społecznością szkoły,

c)   jest animatorem życia zbiorowego klasy, rozwijając jednostki i integrując klasę,

d)  współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie i wychowawcami
w internacie oraz pedagogiem szkolny, koordynuje działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami, organizuje udział wychowanków w uroczystościach, imprezach, wycieczkach , zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e)  ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków i informuje ich o wynikach
i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców
w programowe i organizacyjne sprawy klasy oraz zaznajamia z wymaganiami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły. Wychowawca 3-4 razy w roku szkolnym spotyka się ze wszystkimi rodzicami swoich wychowanków na zebraniu informacyjnym o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Z rodzicami uczniów wymagających tego spotyka się indywidualnie częściej
,

f)    wychowawca ma obowiązek honorować pisemne usprawiedliwienia rodziców w sprawie nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,

g)  współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi oraz specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

h)  prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen),

i)     współdecyduje z samorządem klasy o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

j)     ustala ocenę zachowania swoich wychowanków.

2.   Wychowawca ma prawo:

1)   uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły, pedagoga szkolnego i innych instytucji wspomagających szkołę,

2)   ustanowić (przy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,

3)   wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, materialnych
i psychospołecznych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek służby zdrowia i kierownictwa szkoły.

3.   Wychowawca oprócz obowiązków nauczyciela odpowiada dodatkowo:

1)     za osiągnięcie celów wychowawczych w swojej klasie,

2)     za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

3)     za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,

4)     za prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

§ 36.

1.   W szkole powołana jest Komisja Stypendialna, która:

1)   Komisja działa w oparciu o opracowany i przyjęty regulamin.

2.   Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski dotyczące sytuacji materialnej
i losowej uczniów oraz:

1)   przyznaje raz w semestrze stypendia uczniowskie w ramach posiadanych przez szkołę środków,

2)   wnioskuje do Rady Rodziców o doraźną pomoc materialną dla uczniów będących w trudnych sytuacjach losowych.

           

 

Inni pracownicy.

 

§ 37.

1.   Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu szkół
z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy.

2.   Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor.

3.   Pielęgniarka szkolna zatrudniona jest na zasadach uregulowanych przez odrębne przepisy. Dba o zdrowie, rozwój fizyczny uczniów, stan higieniczno-sanitarny szkoły i internatu. Współdziała w tym zakresie z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.

 

 

Rozdział 6

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Stanowi Załącznik Nr 1 i 2 do statutu - opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).

 

 

Rozdział 7

Społeczność szkolna

 

§ 38.

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zespołu szkół tworzą społeczność szkolną, dbając o dobre imię i interes szkoły.

 

 

Uczniowie - prawa i obowiązki

 

§ 39.

1.   Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej.

2.   Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania
w poczet uczniów - wynikających z postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

3.   Uczniowie mają prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności,

3)   korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

5)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,

6)   rozwijania zainteresowań, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

7)   korzystania z pomieszczeń szkoły i internatu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

8)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

9)   uczniowie pełnoletni mają prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.

4.   Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach szkolnych, być do nich przygotowanym a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,

2)   systematycznie wykonywać prace domowe,

3)   punktualnie przychodzić do szkoły,

4)   usprawiedliwiać w określonym terminie nieobecność u wychowawcy klasy,

5)   dbać o schludny wygląd oraz uczęszczać na zajęcia edukacyjne w jednolitym stroju obowiązującym w szkole,

6)   dbać o higienę osobistą,

7)   dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,

8)   kulturalnie spędzać czas podczas przerw śródlekcyjnych,

9)   okazywać szacunek każdemu człowiekowi,

10)   dbać o kulturę słowa,

11)   nie używać telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych,

12)   dbać o dobro materialne szkoły, o ład i porządek w szkole,

13)   wypełniać polecenia nauczycieli i dyrekcji.

5.   Od dnia 1 września 2006 r. w szkole obowiązuje "Kontrakt szkolny" w którym określone zostały prawa i obowiązki, wymagania oraz oczekiwania szkoły wobec  uczniów a także zobowiązania szkoły do zapewnienia optymalnych/możliwych/ warunków nauki i wypoczynku.

6.   Kontrakt o którym mowa w ust. 5 opracowany został na podstawie zapisów niniejszego statutu, WSO oraz regulaminów obowiązujących w szkole.

7.   Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)   wzorową postawę,

2)   wybitne osiągnięcia,

3)   rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami,

4)   dzielność i odwagę,

5)   inne pożyteczne działania.

8.   Rodzaje nagród:

1)     pochwała wychowawcy klasy na forum klasy,

2)     pochwała samorządu klasowego lub szkolnego na forum klasy lub szkoły,

3)     pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów,

4)     list pochwalny do rodziców - opiekunów ucznia,

5)     nagroda, dyplom lub puchar przyznane przez władze oświatowe, samorządowe lub inne instytucje i organizacje współpracujące ze szkołą.

9.   Kara może być udzielona za:

1)     nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych oraz kontraktu szkolnego,

2)     nieprzestrzeganie zarządzeń dyrekcji lub poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)     nieprzestrzeganie ogólnych zasad etycznych i norm współżycia społecznego.

10.   Rodzaje kar:

1)   upomnienie wychowawcy klasy,

2)   upomnienie , nagana dyrektora z powiadomieniem społeczności szkolnej i rodziców,

3)   zawieszenie prawa do reprezentowania klasy, szkoły,

4)   pozbawienie prawa do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,

5)   zawieszenie przez dyrektora w zajęciach obowiązkowych do decyzji Rady Pedagogicznej,

6)   przeniesienie do klasy równoległej w swojej szkole,

7)   nagana  dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów z powiadomieniem społeczności szkolnej i rodziców,

8)   przeniesienie do innej szkoły,

9)   usunięcie ze szkoły.

11.   Uczeń ma prawo do odwołania się od zastosowanej kary do:

1)   dyrektora,

2)   Rady Pedagogicznej,

3)     organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół.

12.   Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają odrębne przepisy i regulamin komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej.

  12a. Od decyzji Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. Odwołanie rozpatruje dyrektor. Decyzja dyrektora jest  ostateczna.

13.   Uczniowie mogą być przyjmowani do szkół w ciągu roku szkolnego. Zasady przyjmowania odbywają się według obowiązujących przepisów.

 

§ 40.

1.   Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów zespołu szkół mają prawo:

1)   znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze szkoły i internatu,

2)   otrzymywać informacje na temat swojego dziecka i uzyskiwać porady
w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

3)   znać zasady i regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)   pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.

2.   Rodzice powinni brać czynny udział w życiu szkoły.

3.   Poprzez swych delegatów do Rady Rodziców mogą wpływać na proces dydaktyczno-wychowawczy oraz warunki bytowe ich dzieci.

4.   Na forum szkoły rodzice działają: indywidualnie, w formie zebrań klasowych, poprzez swoich delegatów do Rady Rodziców.

5.   Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

 

 

Nauczyciele

 

§ 41.

1.   Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy.

2.   Nauczyciel dąży do uzyskiwania najwyższych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kształceniu i doskonaleniu zewnętrznym oraz organizowanym przez szkołę w ramach systemu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zadania WDN-u określone są na każdy rok szkolny, a za ich realizację odpowiada szkolny "Lider WDN-u", wybrany z grona nauczycieli szkoły.

3.   Dobro ucznia jest dla nauczyciela wartością nadrzędną.

4.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za poziom i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Jego postawa obywatelska i moralna jest wzorem dla uczniów.

5.   Nauczyciel realizuje w swojej pracy postanowienia § 32.

 

§ 42.

Nauczyciele i rodzice /prawni opiekunowie/ współpracują ze sobą w procesie wychowania i kształcenia.

 

§ 43.

1.   Spory między członkami społeczności szkolnej rozstrzyga się na zasadach mediacji i arbitrażu z zachowaniem następujących zasad:

1)   od decyzji wychowawcy klasy odwołuje się członek społeczności szkolnej do dyrektora,

2)     od decyzji nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora,

3)   od decyzji kierownika internatu do dyrektora,

4)   od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego zespół szkół,

5)   dyrektor przed podjęciem decyzji zasięga opinii przynajmniej dwóch
z trzech organów: Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Termin odwołania nie może być dłuższy niż 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 44.

1.   Zmiany w statucie należą do kompetencji Rady Pedagogicznej. Może on być zmieniony na wniosek jednego z organów zespołu szkół.

2.   Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących
w jego skład.

3.   Pieczęci urzędowej szkoły używa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.   Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły.

5.   Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

6.   Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny.

7.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.   Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

9.   Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie, a dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie regulowane są przepisami ustawy o systemie oświaty, przepisami wykonawczymi wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz innymi aktami prawnymi.

 

 

Załączniki nr 1.

Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSL w Warcinie.

 

Załącznik nr 2.

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Technikum Leśnym dla Dorosłych
w Warcinie.

 

Załączniki:

  • Statut ZSL w Warcinie.pdf