Dzień wolny - 24.12.2020

Zarządzenie nr 33/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
dla wszystkich pracowników Technikum Leśnego w Warcinie

 

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z tytułu święta przypadającego w dniu innym niż niedziela, ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego – w  zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników szkoły przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Tomasz Kabulski
p.o. dyrektora szkoły

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej,
  3. Teczka zarządzeń.

Załączniki:

  • ZARZĄDZENIE Nr 33-2020.pdf