Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie

Zarządzenie nr 28/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Technikum Leśnego w Warcinie do złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu przepisów Instrukcji przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do wymienionej instrukcji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski

Załączniki:

  • Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń.docx