Zarządzenie 22-2020

Koordynator dostępności - kontakt:

tel. 518961051, 518961010

email: dostepnosc@tlwarcino.pl


 

Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1062) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
Przewodniczący zespołu (koordynator ds. dostępności) – Natalia Adamowicz,
Członek – Gabriela Siedlecka,
Członek – Lucyna Mielniczek,
Członek – Dorota Sokołowska-Łoboda.

§ 2

Do zadań koordynatora oraz zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.