warzywa i owoce

Znak sprawy ZSL.AG.2211-04/10

 

Warcino, dnia 03.11.2010r.

 

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

 

roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców  do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie.

BZP Nr 354428-2010

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcini.pl - link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa warzyw i owoców do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - 01120000-4, 01130000-7.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w 2 częściach:
 3. Część zamówienia NR 1: dostawa ziemniaków,
 4. Część zamówienia NR 2: dostawa warzyw i owoców.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 6. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 7. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
 8. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 9. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Stefania Orenczak pokój kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 - 66 - 01
 11. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
 12. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 15 listopada 2010r. do godz. 10.00.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 15 listopada  2010r. o godz. 10.15.

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Załączniki:

 • ogloszenie_o_przetargu_na_warzywa_i_owoce_3.11.2010r.pdf 
 • zal_1_oferta_warzywa_i_owoce_3.11.2010r.pdf 
 • zal_2_oswiadczenie_warzywa_i_owoce_3.11.2010r.pdf 
 • zal_3_umowa_na_dostawe_warzyw_3.11.2010r.pdf 
 • SIWZ_warzywa_i_owoce_3.11.2010r.pdf