pieczywo

Znak sprawy ZSL.AG.2211-03/10

 

Warcino , dnia 3.11.2010r.

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na :

 

ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PIECZYWA DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE ZSL W Warcinie.

BZP NR.354402-2010

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl - link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna  dostawa pieczywa na potrzeby stołówki znajdującej  się  na  terenie ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień -        CPV 15811000-6.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i zamówień uzupełniających.
 3.  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
 5. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: p. Stefania Orenczak  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 - 66 - 01
 8. Kryterium oceny ofert jest CENA -100%
 9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 15 listopada 2010 r. do godz. 10.00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 15 listopada 2010r. o godz. 10.15.

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Załączniki:

 • ogloszenie_o_przetargu_na_pieczywo_3.11.2010r.pdf 
 • zal_1_oferta pieczywo 3.11.2010r.pdf 
 • zal_2_oswiadczenie_pieczywo_3.11.2010r.pdf 
 • zal_3_umowa_na_dostawe_pieczywa_3.11.2010r.pdf 
 • SIWZ_pieczywo_3.11.2010r.pdf