2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego

Znak sprawy TL.AG.2211-02/17

Warcino, dnia 7 września 2017r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5 225 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatowo-garażowego. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 45000000-7.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 3. Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2017r.

 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

 5. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy, tel. (059) 857 – 66 – 01 wew. 13.

 7. Kryterium oceny ofert jest CENA – 60%, TERMIN PŁATNOŚCI – 10%, OKRES GWARANCJI – 30%

 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 22 września 2017r. do godz. 10.00.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu : 22 września  2017r. o godz. 10.30.

 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

Załączniki:

 • ogłoszene o przetargu.doc 
 • SIWZ.doc 
 • Przedmiar robót - Wiata garażowo - magazynowa.htm 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf