Znak sprawy TL.AG.2211-08/16

Warcino, dnia 19.10.2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców  do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie.

  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa warzyw i owoców do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 01120000-4, 01130000-7.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w 2 częściach:
  1) Część zamówienia NR 1: dostawa ziemniaków,
  2) Część zamówienia NR 2: dostawa warzyw i owoców.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 4. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 5. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska pokój kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 – 66 - 01
 8. Kryterium oceny ofert jest CENA –60%, termin płatności – 40%.
 9. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 28 października  2016 r. do godz. 10.00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października  2016 r. o godz. 10.30.
 11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.