2016 - Mrożonki

Znak sprawy TL.AG.2211-03/16

Warcino, dnia 19.10. 2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający
 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MROŻONEK DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE TL W Warcinie.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby stołówki znajdującej  się  na  terenie TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień -       CPV 15331170-9.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.
 5. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska pokój kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 8576601.
 7. Kryterium oceny ofert jest CENA – 60%, termin płatności – 40%.
 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 28 października  2016 r. do godz. 10.00.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października  2016r. o godz. 10.30.
 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu na mrożonki.doc 
 • SIWZ mrożonki.doc 
 • zał. nr 1 oferta mrożonki.rtf 
 • zał. nr 2 oświad. mrożonki.doc 
 • zał. nr 3 umowa na dostawę mrożonek.doc 
 • informacja z otwarcia ofert przetarg na dostawe mrozonek071.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa mrożonek.pdf