2016 - Mieso i wędliny

Znak sprawy tL.AG.2211-05/16

 Warcino, dnia 19.10.2016r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 135 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

roczną sukcesywną dostawę wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.tlwarcino.pl – link zamówienia publiczne lubdo odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju kierownika gospodarczego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień - CPV 15500000-3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i  zamówień uzupełniających.

 3. Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.

 4. Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy.

  Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24 ust. 4 ustawy.

 5. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Mirosława Ostrowska  pokój  kierownika stołówki w Internacie tel. (059) 857 – 66 - 01

 7. Kryterium oceny ofert jest CENA –60%, TERMIN PŁATNOŚCI – 40%

 8. Miejsce i termin składania:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 28 października  2016 r. do godz. 10.00.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 28 października 2016 r. o godz. 10.30.

 10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

 

Załączniki:

 • ogłoszenie o przetargu na mięso i wędliny.doc 
 • SIWZ mięso i wędliny.doc 
 • zał. nr 1 oferta mięso i wędliny.rtf 
 • zał. nr 2 oświad. mięso i wędliny.doc 
 • zał. nr 3 umowa na dostawę mięsa i wędlin.doc 
 • informacja z otwarcia ofert przetarg na dostawe miesa i wędlin 073.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa wędlin i mięsa.pdf