2016 - Remont pałacu

Znak sprawy TL.AG.2211-02/16

 

Warcino, dnia 1 lipca 2016r.

Technikum Leśne w Warcinie,

Warcino 1,

77-230  Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01

jako Zamawiający

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5 225 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

Roboty remontowe budynku pałacowego
Technikum Leśnego w Warcinie

CPV: 45453000-7

 

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego w biurze kierownika gospodarczego lub na stronie internetowej: www.tlwarcino.pl – link zamówień publicznych

 2. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budynku pałacowego Technikum Leśnego w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  -
  45453000-7

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia: 26 sierpnia  2016r. - stolarka okienna i drzwiowa, pozostałe roboty – 15 października 2016r. .
  Wykonawcy,  którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić  warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
  posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia,
  są ubezpieczeni od odpowiedzialności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. Niespełnienie ww. warunków stanowi podstawę do odrzucenia oferty w trybie art. 24  ust. 4 ustawy.

 6. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.

 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:p. Andrzej Mielniczek - kierownik gospodarczy, oraz Gabriela Siedlecka – samodzielny referent, tel. (59) 857-66-01

 10. Kryterium oceny ofert jest CENA –100%

 11. Miejsce i termin składania:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły  w terminie do dnia: 18 lipca  2016 r. do godz. 10.00

 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu 18 lipca 2016r. o godz. 10.30.

 13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu.doc 
 • SIWZ.doc 
 • Stolarka Warcino.pdf 
 • STWiOR_Warcino_palac_br_budowlana.pdf 
 • Warcino taras stolarka inst odgrom. przedmiar.pdf 
 • 1_Projekt budowlany remont elewacji.zip