Załącznik Nr 3 do regulaminu
RAMOWYCH PROCEDUR
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
 KWOTY 30 000 EURO

Znak sprawy: TL.AG.2212-02/17                       Warcino, dnia 25 kwietnia 2017r. 

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówień do 30 000 euro


Zamawiający: TECHNIKUM LEŚNE  W  WARCINIE
Warcino 1, 77-230 Kępice

zaprasza do złożenia oferty na:

renowację drzwi w pokojach mieszkalnych internatu
Technikum Leśnego w Warcinie
 

 1. Zamówienie obejmuje:
  - renowację 99 sztuk drzwi drewnianych oraz malowanie 10 szt. drzwi,
  - prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.
 2. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2017r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat TL w Warcinie, 5 maja 2017r., godz. 10.00
 5. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2017r. godz. 11.00
 6. Zamawiający przewiduje płatność w ciągu 14 dni po odbiorze robót.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pan Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

TREŚĆ OFERTY

…………………………, dnia  …………………                                            

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                     pieczątka wykonawcy